Poradenstvo

Rekonštrukcia rodinného domu spôsobom „na kľúč“

Tento spôsob výstavby je výhodný v prípade, keď je stavebník (investor) zaneprázdnený, resp. keď je prevaha znalostí a skúseností s príslušnými procesmi na strane staviteľa (dodávateľa). Stavebník prenesie na staviteľa väčšinu právomoci ale čo je najpodstatnejšie aj zodpovednosť.
Dodávateľ stavby „na kľúč“ nastupuje vtedy, keď investor je už  definitívne rozhodnutý svoj investičný zámer uskutočniť s tým, že už vie, čo mu taká rekonštrukcia rodinného domu prinesie.
Pre stavebníka je veľmi dôležité aby si uvedomil, že samotný proces zrealizovania zámeru je z časového pohľadu dosť náročný, pričom celá rekonštrukcia (podľa rozsahu a náročnosti), t.j. od vypracovania projektovej dokumentácie a získania stavebného povolenia, cez realizáciu až po samotnú kolaudáciu, môže trvať 2 až 3 roky.

Vecný a časový harmonogram (príklad):

Názov úlohy Od Do
1 Proces navrhovania 230 dní 368 dní
1.1 Výber odborne spôsobilej firmy - staviteľa (dodávateľa stavby na kľúč) 14 dní 14 dní
1.2 Predprojektová príprava 56 dní 104 dní
1.2.1 obhliadka a zakreslenie jestvujúceho stavu 21 dní 30 dní
1.2.2 architektonické spracovanie zámeru s variantami 21 dní 30 dní
1.2.3 predjednanie zámeru so susedmi 14 dní 14 dní
1.2.4 predjednanie zámeru so stavebným úradom a s dotknutými orgánmi a organizáciami 7 dní 30 dní
1.3 Projektová dokumentácia (PD) a zabezpečenie stavebného povolenia (SP) 160 dní 250 dní
1.3.1 vypracovanie kompletnej PD pre stavebné povolenie (SP) 60 dní 90 dní
1.3.2 zabezpečenie vyjadrení ku PD od príslušných orgánov a organizácií 30 dní 60 dní
1.3.3 prejednanie PD so susedmi 10 dní 10 dní
1.3.4 zabezpečenie stavebného povolenia (od podania žiadosti až po získanie právoplatného SP) 60 dní 90 dní
2 Proces realizácie 217 dní 307 dní
2.1 Realizácia stavebného diela 180 dní 240 dní
2.2 Požiadanie a napojenie sa na inžinierske siete (IS) 30 dní 60 dní
2.3 Príprava podkladov pre kolaudačné konanie 7 dní 7 dní
Celkom: 447 dní 675 dní

Cena stavebného diela

(tvorba ceny stavby)

Jedným z predpokladov úspešného zrealizovania stavebného diela je kvalitné vypracovanie projektovej dokumentácie (PD) stavby. Tak ako je veľmi dôležitá vysoká úroveň spracovania PD, tak aj kontrolný rozpočet (cenový rozpočet) je veľmi dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie v každom štádiu jej spracovávania, či už je to investičný zámer, či projekt pre stavebné povolenie alebo už realizačný projekt. Ak stavebník (investor) požaduje od dodávateľa PD (projektanta) aby súbežne so spracovávaním PD tvoril cenový rozpočet, tak má hneď od začiatku celkový prehľad o cene diela. Takto môže dielo z pohľadu ceny korigovať nielen počas projektovej prípravy ale aj počas jej realizácie.

Dobre vypracovný kontrolný rozpočet je taký, ktorého súčasťou je podrobný výkaz výmer. Na slovenskom (ale aj českom) trhu sa používa rokmi odskúšaný systém tvorby ceny za stavebné dielo, tzv. položkový rozpočet, ktorého súčasťou je aj výkaz výmer. Podrobne a kvalitne vypracovaný výkaz výmer (nielen stavebná časť ale aj "profesie" ako kurenár, vodár, elektrikár,...) je výborným podkladom pre dopyt, ktorým môže stavebník osloviť potencionálnych dodávteľov koľkých len chce a na základe prehľadného porovnávania cien má potom dostatočný priestor na výber serióznej stavebnej spoločnosti.

Je pravda, že kvalitná projektová dokumentácia aj s kvalitným položkovým rozpočtom je pre investora cenovo náročnejšie, ale v konečnom dôsledku sa počas realizácie stavebníkovi výzanmne znížujú investičné náklady a zároveň mu počas realizácie diela šetria čas. A čas sú peniaze.