Služby

Stavtees s.r.o je firma, ktorá sa v prvom rade špecializuje na komplexné služby v príprave a riadení stavebného diela, najmä na management projektov, cenový management stavebných prác a komplexné poradenstvo v odbore stavebníctva.

Vypracovanie rozpočtu stavby

 • Spracovanie, resp. kontrola cenovej ponuky (rozpočtu), prejednanie cien s možnými subdodávateľmi,
 • konzultácie so zákazníkom (investorom),
 • spoluúčasť pri uzatváraní zmluvy o dielo s objednávateľom (investorom),

Príprava realizácie stavby

 • rozpracovanie potreby výrobných kapacít (limitky materiálov a ostatných priamych nákladov PN) zmluvnej stavby.
 • vypracovanie vecného a časového harmonogramu realizácie stavby a  jeho aktualizácia.
 • výber dodávateľov materiálov a technológií a výber subdodávateľov

Realizácia stavby – funkcia stavbyvedúceho

 • riadenie stavby podľa technických noriem (projektovej dokumentácie), na základe platných predpisov BOZP a PO, a v súlade s uzatvorenými zmluvami a dohodami ale i platnými právnymi predpismi,
 • včasné (operatívne) riešenie vzniknutých zmien na stavbe, týkajúcich sa najmä zmien ovplyvňujúcich zmluvné dojednania (zápisy v stavebných denníkoch a k tomu dodatky), komunikácia s projektantom stavby a stavebníkom,
 • koordinácia realizácie stavby so subdodávateľmi a dodávateľmi materiálov a technológií,
 • sledovanie ekonomiky stavby s dôrazom na neprekročenie PN, hospodárenie so stavebným materiálom a s ostatnými pracovnými a výrobnými prostriedkami,

Odovzdanie stavby – podklady pre kolaudáciu

 • odovzdanie ukončeného stavebného diela objednávateľovi (zákazníkovi) a to v zmysle zmluvných ujednaní a právnych predpisov,
 • predloženie konečného vyúčtovania objednávateľovi spolu s dokumentami potrebnými ku kolaudácii,
 • vypracovanie záverečného ekonomického zhodnotenia stavby.

Realizácia stavieb

 • Stavby na kľúč
  • budovy a domy pre bývanie
  • budovy a domy pre výrobu a služby
 • Rekonštrukcie stavebných objektov
  • budovy a domy pre bývanie
  • budovy a domy pre výrobu a služby
 • Drobné stavby
  • zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov
  • oplotenia

Licencia na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov Weber Terranova (TSUS)
Licencia na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov BEK (TSUS)

 • úprava plôch okolo objektov
 • zámkové dlažby
 • sádrokartónové konštrukcie
 • Manažment stavieb
  • príprava stavieb
  • výkon stavbyvedúceho
  • výkon stavebného dozoru

Manažment stavieb

 • Príprava stavieb
 • Výkon stavbyvedúceho
 • Výkon stavebného dozoru

Rozpočty, projekčná a inžinierska činnosť

 • Rozpočty a kalkulácie
  • rozpočtovanie v rámci projetovej dokumentácie
  • cenotvorba a kalkulácie stavieb
  • ekonomika a financovanie stavieb
 • Projekčná činnosť
  • projektovanie jednoduchých stavieb a rekonštrukcií
  • investičné zámery
  • štúdie a vizualizácie
 • Inžinierska činnosť
  • výkon pre územné konanie
  • výkon pre stavebné konanie
  • výkon pre kolaudačné konanie